Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika OPS Bielice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2014        
z dnia 26.05.2014r.

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIELICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach zwany dalej „Regulaminem” określa:

 

  1. organizację, zakres działania oraz zadania Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanym dalej  „Ośrodkiem”;

 

2) zasady funkcjonowania Ośrodka, które opierają się na zasadach jednoosobowego  
            kierownictwa służbowego, podporządkowania, podziału czynności służbowych oraz
            indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań;

3)   zakres działania kierownika w stosunku do pracowników zatrudnionych  w Ośrodku
             Pomocy Społecznej.

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną  Gminy Bielice, nie posiadająca osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ulicy Jana Pawła II 34 w Bielicach.

            § 3.

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez Kierownika Ośrodka.

            § 4.

1.Ośrodek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
2. Obsługa interesantów odbywa się w godzinach pracy Ośrodka.            
3. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w godzinach pracy Ośrodka.

Rozdział II. Struktura organizacyjna Ośrodka.

§ 5.

W skład Ośrodka wchodzą następujące  stanowiska pracy  podległe Kierownikowi:

1.Starszy pracownik socjalny.

2. Referent.

3.  Młodszy opiekun / opiekun osoby starszej  w dalszej części określony jako „opiekun ”
       – w części finansowany ze środków PUP.

4. Asystent rodziny  -  finansowany ze środków MPiPS.

5. Inne osoby, w zależności od potrzeb Ośrodka.

 

Rozdział III. Zakres działania i zadania Ośrodka.

§ 6.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową merytorycznie podporządkowaną Wójtowi Gminy Bielice.           
2. Do zakresu działania Ośrodka należy zapewnienie warunków należytego wykonywania  spoczywających na nim zadań, w zakresie:

    1) realizacji zadań własnych gminy, w tym obowiązkowych, wynikających  z przepisów
         prawa;
    2) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających
         z przepisów prawa;

    3) realizacji innych zadań związanych z pomocą społeczną, wynikających z rozeznania
         potrzeb terenu gminy Bielice.

§ 7.

1.Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

  1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń;

  2) praca socjalna;

  3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

  4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

  5) realizowanie zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

  6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
      potrzeb.

 

Rozdział IV. Zasady funkcjonowania Ośrodka.

§ 8.

Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa oraz zgodnie z zakresami czynności  i są zobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

 

§ 9.

1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności oraz zgodnie z ustawą  o finansach publicznych.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami.

§ 10.

1.Kierownik Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka. Kieruje i zarządza pracą w Ośrodku  w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Kierownik jest przełożonym dla podległych mu pracowników i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich pracą.

§ 11.

1.Poszczególne stanowiska pracy Ośrodka realizują zadania wynikające
z przepisów prawa i niniejszego regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.Pracownicy są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi pracownikami 
a w szczególności w zakresie wymiany informacji oraz wzajemnych konsultacji.

§ 12.

1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

   1)reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

   2)nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka;

   3)nadzór w sprawach z zakresu prawa pracy;

   4)wykonywanie prawa zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Ośrodka;

   5)okresowe zwoływanie narad w celu uzgadniania stanowisk i współdziałania w realizacji  
      zadań;

   6)prowadzenie postępowań, a także wydawanie decyzji administracyjnych
       w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i
       funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z realizowanych zadań;

   7)nadzór nad pracą poszczególnych stanowisk pracy  Ośrodka;

   8)prowadzenie spraw z zakresu obsługi informatycznej Ośrodka;

   9)opracowywanie projektu budżetu;

   10)współdziałanie z Skarbnikiem Gminy w wykonywaniu budżetu Ośrodka;

   11)sporządzanie sprawozdań i analiz;

  12)prowadzenie kadr pracowników Ośrodka;

  13)prowadzenie spraw związanych z bhp, p.poż.;

  14)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i rozeznanych potrzeb.

 

Rozdział V. Zadania wspólne dla wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 13.

1. Do wspólnych zadań pracowników Ośrodka należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby Ośrodka, a w szczególności:

1)prowadzenie postępowania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą
o świadczeniach rodzinnych, ustawą o funduszu alimentacyjnym oraz zgodnie
z postępowaniem administracyjnym, przygotowywanie dokumentów na potrzeby Ośrodka; 

2)przygotowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji o realizacji zadań;

3)prowadzenie niezbędnych rejestrów na danym stanowisku pracy;

4)właściwe przechowywanie akt spraw oraz usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;

5)bieżące zaznajamianie się z przepisami prawa;

6)przestrzeganie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej Ośrodka;

8)prowadzenie rejestrów spraw;

9)kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin;

10)podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;

11)zachowanie tajemnicy służbowej.

2. Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 każdy pracownik Ośrodka jest zobowiązany do wykonywania  innych zadań  przekazanych przez Kierownika Ośrodka, jeżeli nie są sprzeczne z obowiązującym prawem.

 

Rozdział VI. Zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 14.

1. Kierownik Ośrodka podpisuje pisma dotyczące prowadzonych postępowań, decyzje administracyjne, na podstawie upoważnienia Wójta.

2. Pozostałe pisma w zakresie danego stanowiska pracy, sporządzane przez pracowników Ośrodka mogą być również podpisywane przez nich samych.

3. Na wniosek Kierownika Ośrodka, Wójt może upoważnić inną osobę do podpisywania decyzji administracyjnych.

 

Rozdział VII. Podział zadań pomiędzy pracownikami.

§ 15.

1.Do podstawowego zakresu działania starszego pracownika socjalnego należy:

1) przyjmowanie wniosków oraz ich rejestrowanie;

2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz ich aktualizacji u osób ubiegających
się o przyznanie pomocy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa; ponadto przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne;                                                                  

3) prowadzenie pracy socjalnej;                                               

4) przygotowywanie  decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw
z zakresu pomocy społecznej;                                               

5) wprowadzanie danych do systemu komputerowego właściwego do wykonywanych zadań;                         

6) prowadzenie korespondencji, niezbędnych pism dotyczących podejmowanych spraw,  w tym skierowań do domów pomocy społecznej, odwołań od decyzji administracyjnych i innych, wynikających z przepisów prawa;

7) przygotowywanie projektów pomocowych, wynikających z rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego;       
 

8) nawiązywanie współpracy, inicjowanie i wdrażanie nowych form pomocy mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych;                                                      
 

9) współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania negatywnych zjawisk społecznych.

 

§ 16.

1.Do podstawowego zakresu działania referenta należy:

1)przyjmowanie i kompletowanie dokumentów dotyczących świadczeń rodzinnych  oraz  w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego , zasiłków dla opiekuna;       

2)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych   i funduszu alimentacyjnego;                                                       

3)wydawanie zaświadczeń dla klientów w/w zakresie;

4)prowadzenie postępowania wobec  dłużnika alimentacyjnego;           

5)przyjmowanie  wniosków, przyznawanie oraz wypłacanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym;

6)wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego;           

7)sporządzanie  decyzji administracyjnych prowadzonych spraw;           

8)sporządzanie list płac i przelewów realizowanych spraw;                    

9)sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań.

§ 17

1.Do podstawowego zakresu działania  opiekuna należy:

1)pomoc choremu w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych;

 

2)pomoc w czynnościach gospodarczych;

 

3)pomoc w czynnościach organizacyjnych tj. ustalanie wizyt u lekarzy, realizacja recept, pomoc w regulowaniu opłat, zgłaszanie napraw sprzętu gospodarstwa domowego itp.;

 

4)opieka higieniczna;

 

5)pielęgnacja zlecona przez lekarza;

 

6)zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

§ 18

1.Do podstawowego zakresu działania asystenta rodziny należy:

1)diagnozowanie problemów rodziny i określenie wspólnie z rodziną
podstawowych problemów oraz potrzeb;                                   
 

2)sporządzanie planu pomocy rodzinie oraz podejmowanie z rodziną działań związanych realizacją zadań zawartych w planie;

 

3)wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze  edukacyjnym w zakresie:

a)prawidłowego wychowania oraz opieki nad dziećmi ( organizacja czasu wolnego całej rodziny, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dzieci, budowanie i umacnianie prawidłowych więzi rodzinnych),

b)dbanie o zdrowie ( higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, leczenie,    rehabilitacja),      

c)gospodarowanie budżetem domowym  ( planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),                                    

d)wykonywanie prac na rzecz domu oraz ich podział na członków rodziny( sprzątanie , zmywanie, gotowanie, itp.).

 

4)współpraca m.in. z pracownikiem socjalnym i psychologami, kuratorami społecznymi, pedagogami;

 

5)prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami mające na celu odzyskanie przez
nich kontroli nad własnym życiem, stworzenie  bezpiecznych warunków do wychowania
dzieci w rodzinie;

 

6)praca z osobami opuszczającymi zakłady karne, ze sprawcami przemocy
domowej i uzależnionymi członkami rodziny;

 

7)aktywna praca w grupach roboczych zespołu interdyscyplinarnego;

 

8)prowadzenie ustalonej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej dokumentacji
 i sprawozdawczości.

 

                                                                                 

Rozdział VIII. Załatwianie spraw w Ośrodku.

§ 19

1. Pracownicy Ośrodka obowiązani są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

2.Niezwłocznie winny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o fakty powszechnie znane pracownikowi Ośrodka.

3. Załatwianie spraw odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz kodeksie postępowania administracyjnego.               
 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

§ 20.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja  2014r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach:                           
tel./ fax (91) 5644228 lub (91) 5644 235 ( w.24);               
e-mail: ops@bielice.com.pl

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarzadzenie1.pdf (PDF, 349.57Kb) 2015-03-05 10:41:17 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 26-08-2014 13:58:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 26-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 05-03-2015 10:41:17