Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne  wypłacane przez gminę, mające na celu  dofinansowanie tej części wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków mieszkaniowych musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady oraz tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dochodów mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966)

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY?


Zgodnie  z art. 2 ustawy dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.

 

JAKI TYTUŁ PRAWNY UPRAWNIA DO OTRZYMANIA

DODATKU MIESZKANIOWEGO?  

 

Zgodnie z art. 2 ustawy dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.

 

 

 

 

JAKIEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ LOKAL MIESZKALNY OSOBY UBIGAJĄCEJ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

 

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki itp. Nie wlicza się natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35 m2  -  dla 1 osoby,
 • 40 m2  - dla 2 osób,
 • 45 m2  -  dla 3 osób,
 • 55 m2 - dla 4 osób,
 • 65 m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób

 

Dodatkowo:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.
  *O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
   

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:
— 30 proc.
albo
— 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.:

 

 

liczba członków gosp. dom.

pow. normatywna

30% przekroczenie pow. normatywnej

50% przekroczenie pow. normatywnej

1 osoba

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

40 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70 m2

91,00 m2

105,00 m2

 

 

JAKIE DOCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO KWALIFIKUJĄ

 DO PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO?

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 •  175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 1540,79 zł)
 •  125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 1100,56 zł).

Wysokość najniższej emerytury podlega waloryzacji. Od 1 marca 2015 r. najniższa emerytura wynosi 880,45 zł. brutto 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego
   

JAKIE WYDATKI GOSPODARSTWA DOMOWEGO UWZGLĘDNIANE SĄ

 DO PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO?

 

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego,w miesiącu w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

takie jak:

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego ,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.


Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do

lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na cele bytowe.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.
Wydatki naliczane i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc (rozliczenia kwartalne,

półroczne, roczne) przelicza się na okresy miesięczne.


GDZIE MOŻNA ZŁOZYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE

DODATKU MIESZKANIOWEGO?

 

Mieszkańcy gminy Bielice wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą składać                    w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul Jana Pawła II 34, tel: 91 564 42 28 , w godz. od 730 do 1530.

Wymagane dokumenty

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2) deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego

3) dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Organ rozpatrujący wniosek może zażądać od nas przedstawienia:

 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego albo zamiennego,
 • aktualnego aneksu czynszowego,
 • faktury VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 • dokumentu albo oświadczenia  potwierdzającego powierzchnię użytkową , w tym łączną powierzchnie pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 • rachunków dotyczących wydatków na utrzymanie domu za miesiąc w którym składany jest wniosek.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca.


Organ właściwy do wydania decyzji odmówi przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli:

 • wnioskodawca nie spełnia przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
 • kwota dodatku byłaby mniejsza niż 2 proc. najniższej emerytury (czyli wynosi mniej niż 16,89 zł),
 • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

 

KIEDY WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO, MOŻE ZOSTAĆ WSTRZYMANA?

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana, gdy:

 • osoba, której został przyznany dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal do  czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłacania dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności               w terminie 3 m-cy wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres,  w którym wypłata była wstrzymana;
 • w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, albo że przyznano go w nadmiernej wysokości. Wówczas osoba, której przyznano dodatek, zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego administracji a wypłatę dodatku w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.


GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?


Od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe można się odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Szczecinie ul. Plac Batorego 4.


PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 589)
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-07-2015 13:12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-07-2015 13:12:21