Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku    ( DZ.U. z dnia 10 marca 2015 r. )  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie rodziny.

 

Art.8.1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na :

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 • wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • pomocy w integracji rodziny;
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 • dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1. pracy z rodziną;

2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,           z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Art.9 Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • placówek wsparcia dziennego;
 • rodzin wspierających;
 • praca z rodziną.

 

Art. 10.1. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/126/13 Rady Gminy w Bielicach            z dnia 26.06.2013 r. wyznaczony został OPS w Bielicach do organizacji pracy z rodziną.

 

Art. 10.2. W przypadku  gdy w wyznaczonym na podstawie ust. 1 podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej.

 

Art. 10.3 Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie :

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 • terapii i mediacji;
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 • organizowaniu dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

 

Art. 10.4 Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

 

Art. 11.1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

 

Art. 11.2. Po przeprowadzeniu wywiadu, o którym mowa w ust. 1, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.

 

Art. 11.3. Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 2, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny:

 • do kierownika ośrodka pomocy społecznej;
 • albo do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną;
 • albo  do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art.190.

 

 

Do zadań asystenta rodziny należy:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w  zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorów rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

 

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWYWANIA DZIECI

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, zatrudnionym w OPS w Bielicach, zobowiązuje się do aktywnej pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb.

Dotyczyć one mogą między innymi:

 • Opieki i wychowywania dzieci, w szczególności poprzez m.in. pomoc w nauce, monitorowanie systematyczności uczęszczania na zajęcia szkolne i pozaszkolne, stwarzanie możliwości korzystania ze zorganizowanych form spędzania czasu wolnego, stwarzania możliwości prawidłowego rozwoju i pobudzanie rozwoju zainteresowań dzieci,
 • Prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności poprzez modelowanie pożądanych postaw, planowania budżetu domowego, sposobu utrzymania czystości w mieszkaniu, higieny osobistej , przygotowania posiłku i racjonalnego żywienia, profilaktyki zdrowotnej.
 • Kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, prawidłowych postaw rodzicielskich w szczególności poprzez, wymianę doświadczeń w zakresie wychowywania

i opieki nada dzieckiem, wsparcie emocjonalne.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do pracownika socjalnego lub Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się

przy ul. Jana Pawła II 34 w Bielicach.

 

Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy w jej rodzinie:

 

 • Istnieje problem alkoholowy
 • Nie ma stałego źródła utrzymania
 • Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                                                                                                     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-07-2015 11:52:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 05-07-2019 10:44:14