Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2021 rok.


Sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2021 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Zarządzeniem
Nr 24/2019 Wójta Gminy w Bielicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działała
w następującym osobowym składzie:

 1. Anna Maria Kopacka - przewodnicząca

 2. Helena Bichta - sekretarz

 3. Paweł Piwoni - członek

 4. Janusz Pawlak - członek

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2021 rok wyniosły: 44.633,94 zł oraz środki finansowe w kwocie 4.430,70 zł otrzymane przez gminę z tytułu dodatkowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml ( tzw. małpki) .

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/113/20 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Bielice na realizacje zadań określonych w programie ogólnie wydano kwotę 49.064,94w tym 4.430,70 zł*, otrzymane przez gminę z tytułu dodatkowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml
(tzw. małpki) i zrealizowano następujące zadania:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 2. Lp.

  Metody realizacji

  Wskaźniki

  Wydatki

  1.

  Przekazywanie osobom uzależnionym i ich rodzinom informacji na temat placówek, grup terapeutycznych publicznych ośrodków zamkniętych.

  Przeprowadzono
  z osobą rozmowę wspierająco-motywującą gdzie zaproponowano skorzystanie z placówek wsparcia dla osób uzależnionych

  0,00 zł

  2.

  Przekazywanie informacji na temat ruchów samopomocowych, o mitingach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

  W trakcie rozmowy motywująco-wspierającej z osobą nadużywającą alkoholu przekazano informacje o działalności ruchów samopomocowych znajdujących się poza terenem gminy.

  0,00 zł

  3.

  Finansowanie konsultacji lekarskich psychologa lub psychiatry (opinie dla potrzeb sądowych) osób objętych postępowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

  Nie skierowano osób na badanie przez biegłych
  (psycholog i psychiatra)

  0,00 zł

  4.

  Składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym.

  Nie składano wniosków do sądu.

  0,00 zł

  5.

  Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

  Z porad psychologa skorzystały 72 osoby

  7.200,00 zł

  6.

  Prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz grupy wsparcia dla osób bezpośrednio pracujących z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, osobami stosującymi przemoc.

  Z poradnictwa psychologicznego skorzystały osoby pracujące z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w wymiarze 24 godzin

  2.400,00 zł

  7.

  Wynajem pomieszczenia w NZOZ w Bielicach do przeprowadzenia przez psychologa rozmów motywująco - wspierających w ramach punktu konsultacyjnego.

  Z powodu wykorzystania NZOZ w Bielicach jako punktu szczepień przeciwko COVID-19
  nie korzystano z pomieszczeń

  0,00 zł

  II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

  Lp.

  Metody realizacji

  Wskaźniki

  Wydatki

  1.

  Współpraca z Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania Uzależnieniom oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom

  Nie było skierowanych wniosków do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego przeciw alkoholowego.

  0,00 zł

  2.

  Prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek, broszur, poradników i plakatów.

  Ze względu na COVID - 19
  nie dokonano zakupu ulotek
  ani broszur.

  0,00 zł

  3.

  Współpraca
  z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  Przedstawiciel GKRPA uczestniczył w 4 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego
  i 5 posiedzeniach grup roboczych.

  0,00 zł

  4.

  Współpraca z policją.

  Praca ciągła w ciągu roku.

  0,00 zł

  5.

  Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli.

  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach uczestniczyła w jednodniowym szkoleniu.

  499,00 zł

  6.

  Finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej
  ( finansowanie wynagrodzeń wychowawcy
  i specjalistów
  w placówce oraz inne wydatki związane
  z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, w tym również dożywianie dzieci i młodzieży).

  Na terenie Gminy Bielice
  w 2021 r. działała jedna placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej, która ma swoją siedzibę w miejscowości Chabowo. Zajęcia prowadził jeden wychowawca. Zadeklarowanych dzieci, które chciały uczestniczyć w zajęciach było 10.
  Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez 2 godziny w okresie styczeń ( nie było zajęć ), luty ( 1 spotkanie), marzec ( 5 spotkań), kwiecień ( 4 spotkania), maj ( 3 spotkania ) czerwiec ( 5 spotkań), lipiec ( nie było zajęć ), sierpień

  ( 4 spotkania ), wrzesień ( 4 spotkania), październik ( 4 spotkania), listopad ( 4 spotkania), grudzień (3 spotkania). Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach to 6 osób.

  6.915,94 zł

  z tego:

  - wynagrodzenie dla wychowawcy- 3.850,00 zł

  - poczęstunek dla dzieci - 498,68 zł
  - materiały - 2.567,26 zł

  III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

  Lp.

  Metody realizacji

  Wskaźniki

  Wydatki

  1.

  Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, substancji psychoaktywnych
  i używania wyrobów tytoniowych.

  Zakupiono dla nauczycieli materiały profilaktyczne na pendrive + książkę celem wykorzystania na zajęciach wychowawczych

  400,00 zł

  2.

  „Organizowanie czasu wolnego dzieci
  i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze:

  - kulturalno- turystycznym (wycieczki, rajdy itp.);

  -edukacyjno - artystycznym (plenery, festyny, koncerty, itp.).”

  Dzień Dziecka połączony
  z profilaktyką zorganizowany w Bielicach w dniu 31.05.2021 r.
  (finansowanie 3 dmuchawców
  o nazwie: zjeżdżalnia, rakieta i bramka) dla dzieci

  1.500,00 zł

  3.

  Współpraca z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach oraz pedagogiem szkolnym w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne w szkole (w tym realizacja programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

  Działania profilaktyczne obejmowały :

  - dwukrotne przedstawienie teatralne w dniu 22.09.2021 r. dla 2 grup wiekowych uczniów klasy IV- V i klasy IV- VIII
  pt. „Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”
  - dwukrotne podstawienie teatralne w dniu 7.10.2021 r. dla grup wiekowych: Odział Przedszkolny „Ekoludek”, pięciolatki i sześciolatki oraz klasy I-III pt. „Jak pokonać smoka”

  - przeszkolenie 8 nauczycieli w SP w Bielicach w ramach rekomendowanego programu PARPA „Przyjaciele Zippiego” w dniach 08-09.2021 r.

  - przeszkolenie 10 nauczycieli w SP w Bielicach w ramach rekomendowanego programu PARPA „ Apteczka pierwszej pomocy” w dniach 22 -23.10.2021
  r.

  - zakup i udostępnienie na stronie Szkoły Podstawowej w Bielicach IDOC interaktywnych filmów o problemach alkoholowych wśród młodzieży i osób dorosłych oraz zakup 250 poradników „Otwórz się na przemoc”, które w części zostały przekazane mieszkańcom jak również można je nieodpłatnie otrzymać z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

  - zakup 97 zeszytów ćwiczeń dla uczniów - materiały uzupełniające do programu edukacyjnego „Przyjaciele Zippiego”

  3.000,00 zł

  w tym:

  1.000,00 zł

  przeciwdziałanie narkomanii

  1.400,00 zł

  4.000,00 zł

  5.000,00 zł

  3.936,00 zł*

  378,30 zł

  494,70 zł*

  4.

  Zakup
  i rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych (książek, kaset, płyt DVD, broszur, ulotek, prenumerat czasopism itp.).

  Nie dokonano zakupu w tym zakresie .


  0,00

  IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a także ochronie przed przemocą
  w rodzinie obejmowało:

  Lp.

  Metody realizacji

  Wskaźniki

  Wydatki

  1.

  Wsparcie finansowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
  jak również dla instytucji abstynenckich, w których członkowie są osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi pochodzącymi z terenu Gminy Bielice (uczestnictwo
  w warsztatach, mitingach, rekolekcjach trzeźwościowych, programach terapeutycznych, itp.).

  Dziesięć osób skorzystało
  z rekolekcji trzeźwościowych
  w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu
  w dniach 20-23.05.2021r.

  5.100,00 zł

  V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego:

  Lp.

  Metody realizacji

  Wskaźniki

  Wydatki

  1.

  Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy.

  Przeprowadzono
  w dniu 20.08.2021 r. kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych

  w zakresie zasad
  i warunków sprzedaży napojów alkoholowych (3 punkty w miejscu sprzedaży i 6 punktów poza miejscem sprzedaży).

  0,00 zł

  2.

  Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Zaopiniowano pozytywnie jeden wniosek przedsiębiorcy na trzy rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  (do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo; powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); powyżej 18% zawartości alkoholu.

  0,00 zł

  3.

  Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

  Ilość spraw w sądzie - 0

  0,00 zł

  VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Lp.

  Termin posiedzenia / lub wypłata wynagrodzenia przewodniczącej

  Wyszczególnienie posiedzeń - diety członków komisji:

  1.Posiedzenie komisji 24.03.2021 r.
  (3 osoby x 150zł = 450,00 zł)

  2.Posiedzenie komisji 18.05.2021 r.

  (3 osoby x 150zł = 450,00 zł)

  3. Posiedzenie komisji 12.10.2021 r.

  (3 osoby x 150zł = 450,00 zł)

  4.Posiedzenie komisji 06.12.2021 r.
  (3 osoby x 150zł = 450,00 zł).

  Wynagrodzenie dla przewodniczącej
  (420,00 zł x 12 miesięcy = 5.040 zł).

  1.800,00 zł

  5.040,00 zł


  Sporządziła:
  Przewodnicząca GKRPA w Bielicach

  Anna Maria
  Kopacka

  4

  Załączniki do pobrania

  Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
  1 Sprawozadnie GKRPA 2021.doc (, 97.50Kb) 2022-03-29 14:54:55 7 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Karolina Kulczyk 29-03-2022 14:54:55
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 29-03-2022
  Ostatnia aktualizacja: Karolina Kulczyk 04-05-2022 13:58:24