Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 13/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01 września 2021 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

Zarządzenie Nr 13/2021
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie  refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory w  Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bielicach.

Na podstawie  art.94 § 1 pkt.4,  w związku z § 207 Kodeksu pracy ( tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1320) oraz Rozporządzenia Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r.    w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) ustalam co następuje:

§ 1

Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach przysługuje zwrot rzeczywistych kosztów poniesionych  na zakup okularów korygujących wzrok, w przypadku gdy łącznie spełni poniższe warunki:

1. przynajmniej przez połowę wymiaru czasu pracy użytkuje monitor ekranowy lub laptop przy czym
    monitor ekranowy stanowi stałe wyposażenie stanowiska pracy tego pracownika;
2. w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
    (badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne ) lub lekarza specjalisty, którzy zleca
     zastosowanie takich okularów u pracownika podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
    lub laptopa;                                                
3. jest zatrudniony na umowę o pracę na okres dłuższy niż 6 m-cy.

§ 2

Podstawę refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest pisemny wniosek ( załącznik nr 1 do Zarządzenia) pracownika o udzieleniu dofinansowania wraz z załącznikami:

1.zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę stwierdzającym potrzebę stosowania przez
    pracownika okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze  monitora ekranowego lub
    laptopa;
2.fakturę lub rachunkiem dokumentującym zakup okularów.

  § 3

1.Tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy komputerze, ustala się kwotę w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie wyższą jednak niż 500,00 zł, słownie: pięćset złotych.

§ 4

1.Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok
   przysługuje raz na 2 lata.                                         
2. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do refundacji kosztów zakupu szkieł
    (soczewek) kontaktowych w sytuacji, gdy w wyniku skierowania przez pracodawcę lekarz stwierdzi
     istnienie wady wzroku pracownika tego rodzaju, iż nie jest możliwe skorygowanie wzroku przy
    pomocy okularów.

 

 

§ 5

Pracodawca potwierdza na wniosku wykonanie przez pracownika czynności służbowych przy obsłudze monitora ekranowego w wymaganym czasie pracy.
Zaakceptowany przez pracodawcę wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 2 pracownik przekłada do księgowości  w celu realizacji.

§ 6

Wniosek, o którym mowa w §2 należy złożyć w terminie 30 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarza specjalisty  o pogorszeniu się stanu zdrowia ( wzroku).

                                                                         §7

Pracodawca nie ponosi kosztów zakupu okularów w przypadku zniszczenia lub zgubienia przez pracownika okularów, za które otrzymał refundację.

                                                                       § 8

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Bielicach z dnia
20 kwietnia 2015 r.

                                                                       § 9

 

Zarządzenie w wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                   Kierownik OPS w Bielicach

                                                                                       Anna Maria Kopacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2021                          
                                                                                                                                              Kierownika OPS w Bielicach z dnia 01.09.2021r.

 

                                                           W N I O S E K

o zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok.

  1. Dane pracownika
    1) Imię i Nazwisko  ……………………………………………………..

2) Stanowisko ……………………………………………………………

3. Załączniki do wniosku

a) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę stwierdzające potrzebę stosowania przez pracowników okularów korygujących wzrok, podczas pracy przy obsłudze  monitora ekranowego lub laptopa.

b) faktura lub rachunek dokumentując  zakup okularów Nr ……………………………

z dnia …………………………… wystawiony na ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

  1. Kierownik

Potwierdzam wykonanie przez ww. pracownika czynności służbowych przy obsłudze monitora ekranowego lub laptopa w wymaganym czasie pracy jak również spełnienie przez niego warunków do częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów w wysokości ……… zł. zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 20.04.2015r.

 

 

……………………………..

( data i podpis kierownika)

 

  1. Realizacja

 

Proszę o przekazanie kwoty ………….. zł., słownie: ………………………………….

na konto bankowe w ……………………………………………………………………

na numer rachunku bankowego o nr…………………………………………………….

 

 

……………………………

( data i podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałam się z Zarządzeniem nr 13/2021  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 01 września 2021r.

 

 

Imię i Nazwisko, data

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 03-09-2021 09:51:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 01-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 03-09-2021 09:51:53