Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 4/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminy wynagrodzenia pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

ZARZĄDZENIE NR 4/2021

KIEROWNIKA OPS BIELICE

z dnia  01 kwietnia 2021 r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach

 

Na podstawie art. 36 i 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 936) zarządzam, co następuje:

 

                                                         § 1.

Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

                                                                                                                        

                                                         § 2.

Traci moc zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  Bielice z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielicach.

                                                           
                                                         § 3.

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik OPS.


                                                         § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

 

                                                           Kierownik
                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                      w Bielicach

                                                             Anna Maria Kopacka

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Kierownika OPS
Nr 4/2021
z dnia 01 kwietnia 2021r.
w sprawie wprowadzenia regulaminy wynagradzania
w OPS w Bielicach

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bielicach na podstawie umowy o pracę i określa:
 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników
 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
 3. warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego
  i dodatku za pracę w porze nocnej
 4. warunki przyznawania i wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa
 1. Wymogi kwalifikacyjne pracowników konieczne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu
 2. Każdy nowoprzyjęty pracownik jest zapoznawany z treścią regulaminu przed przystąpieniem do pracy. Przyjęcie do wiadomości i stosowania jego postanowień potwierdza własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Kierownika OPS Nr 4/2021 z dnia 01 kwietnia 2021r.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
 2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
  15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U.
  z 2018 r. poz. 936)
 3. najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to rozumieć najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kat. zaszeregowania, określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 4. pracodawcy  – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bielicach
 5. kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
 6. pracowniku samorządowym lub pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika samorządowego zatrudnionego na postawie umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bielicach

§ 3

 

 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Decyzję
  o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.

 

 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia
  10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

 

 1. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie i świadczenia określone w niniejszym Regulaminie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

 

 1. Ustalając pracownikom wynagrodzenia kierownik jednostki bierze pod uwagę
  w szczególności:
 1. rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach
 2. potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia.

 

Rozdział II

Szczegółowe warunki wynagradzania

 

§ 4

 

 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie, odpowiednie do zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz jakości wykonywanej pracy, wypłacane w systemie miesięcznym.

 

 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia
  10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

 

 1. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego
  w umowie o pracę.

 

 1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, na miesięczne wynagrodzenie pracownika składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia oraz  ewentualne nagrody.

 

 1. Ustala się:
 1. tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu
 2. tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu
 3. wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych; pomocniczych i obsługi, poziom wynagrodzenia zasadniczego, stawkę dodatku funkcyjnego, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, stanowiący załącznik nr 3
 4. regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, stanowiący załącznik nr 4

 

§ 5

 

 1. Pracownikowi samorządowemu z tytułu zatrudnienia przysługują dodatki:
 1. dodatek funkcyjny
 2. dodatek specjalny
 3. dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
 4. dodatek motywacyjny
 5. dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku
 6. nagrody
 7. nagroda jubileuszowa , zgodnie z ustawą i kodeksem pracy
 8. jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem
 9. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 roku
  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1872) („trzynastka”)
 10. wynagrodzenie lub zasiłek za czas choroby
 11. diety i inne należności z tytułu podróży służbowej

 

§ 6

 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (przestój), zgodnie z treścią art. 81 Kodeksu pracy.
 2. Wynagrodzenie za przestój przysługuje według stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną.
 3. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.
   

§ 7

 1. Wynagrodzenie nie przysługuje za wadliwe wykonanie przez pracownika produktów lub usług. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym, że za czas pracy przy usuwaniu wady, wynagrodzenie nie przysługuje.
 3. Stwierdzenie wadliwości wykonanej pracy powinno być udokumentowane na drodze wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

 

Rozdział III

Warunki i sposób przyznawania dodatków

 

§ 8

Dodatek funkcyjny

 1. Pracownikom zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach pracowniczych, przysługuje dodatek funkcyjny
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom na czas powierzenia czasowego zastępstwa lub pełnienia obowiązków na stanowiskach, o których mowa w ust. 1.
 3. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie pomniejszany za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu: choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny bądź urlopu macierzyńskiego
 4. Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu pracy oraz wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalonej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 870 z późn. zm.).
 5. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą stawek dodatku funkcyjnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 6. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

§ 9

Dodatek specjalny

 

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca  może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
 2. Dodatek specjalny może zostać przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu odpowiedzialności albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.
 3. Dodatek specjalny przysługuje w kwocie nie przekraczającej 50 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.
 4. Dodatek specjalny przysługuje na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
 5. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie pomniejszony za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu: choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny bądź urlopu macierzyńskiego.
 6. Dodatek specjalny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 10
Dodatek za wieloletnią pracę

 1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi po 5 latach pracy
  w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz ustawa z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych z ZUS. Dodatku nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu pracy oraz nie wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalonej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 870 z późn. zm.).

 

 

§ 11
Dodatek motywacyjny

 

 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, doradcy i asystenta może zostać przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, przyznaje go Kierownik  z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu oceny uproszczonej pracy pracownika na podstawie następujących kryteriów:
 1. podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej.
 2. konsekwentne dążenie do osiągnięcia celów i rezultatów poprzez inicjonowanie działań i kreatywności.
 3. konstruktywna współpraca z innymi pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi.
 4. gotowość do wykonywania innych zadań wykraczających poza powierzone obowiązki.
 1. Dodatek motywacyjny może zostać przyznany na czas określony nie dłuższy niż
  6 miesięcy.
 2. Dodatek motywacyjny wlicza się do podstawy wymiaru wynagradzania za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu pracy oraz wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalonej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 870 z późn. zm.).

 

§ 12

Dodatek z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku.

 

 1. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje pracownikom do których należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, wypłacany zgodnie
  z przepisami ustawy o pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy Społecznej ( tj. 2020 r.  poz. 1876 z późn. zm.).
 2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych z ZUS. Dodatku nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu pracy oraz nie wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalonej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 870 z późn. zm.).
 3.  

§ 13
Nagrody

 

 1. Pracodawca  w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może przyznać pracownikowi nagrodę.
 2. Nagrodę przyznaje się w szczególności za:
 1. szczególne osiągnięcia w pracy, zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, rzetelność, samodzielność
 2. bezproblemowe prowadzenie powierzonych zadań (m.in. projektów) i ich pozytywne zakończenie
 3. inicjatywę w podejmowaniu działań polepszających organizację pracy  Ośrodka oraz efektywność realizacji zadań
 4. wykonywanie zadań nie leżących w stałym zakresie obowiązków
 5. systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 1. Nagroda ma charakter uznaniowy, przyznaje ją Kierownik z   własnej inicjatywy.
 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.
 3. Nagroda przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych z ZUS. W związku z tym nagrody nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagradzania za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu pracy oraz nie wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalonej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 870 z późn. zm.).

 

§ 14
Nagroda jubileuszowa

 

 1. Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

 

 1. po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego
 2. po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego
 3. po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego
 4. po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego
 5. po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego
 6. po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego

 

 1. Jeżeli na pracownika została nałożona kara zgodnie  art. 108 Kodeksu pracy, nagroda jubileuszowa nie może być wypłacona w trakcie trwania kary.
 2. W takim przypadku nagroda jubileuszowa wypłacona zostanie niezwłocznie                       po  uznaniu kary za niebyłą zgodnie  z art. 113 Kodeksu pracy.
 3. Jeżeli w okresie trwania kary  został rozwiązany stosunek pracy, nagroda       jubileuszowa nie zostanie wypłacona.

 

 1. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

§ 15
Jednorazowa odprawa emerytalna lub rentowa

 

 1. Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę inwalidzką lub emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa, zgodnie z treścią art. 92[1] § 1 i 2 Kodeksu pracy w wysokości:
 1. po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia
 2. po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia
 3. po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia
 1. Do okresu pracy, od którego zależy wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej zalicza się wszystkie okresu zatrudnienia z wyłączeniem okresów zatrudnienia zakończonych porzuceniem pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 2. Wysokość odprawy zależy procentowo od wymiaru czasu pracy.
 3. Odprawę nalicza się według kwoty wynagrodzenia.
 4. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

§ 16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 1. Pracownikowi zatrudnionemu w OPS w Bielicach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 2. Szczegółowe zasady przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1872).

 

 

Rozdział IV

Wypłacanie wynagrodzeń

 

§ 17

 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się jeden raz w miesiącu do od 25 do 31 dnia każdego  miesiąca.
 2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 3. Składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.
 4. Dodatki za pracę wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym do 25 do 31  dnia każdego  miesiąca.
 5. Na żądanie pracownika pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
 6. Informacje o Indywidualnych wynagrodzeniach za pracę objęte są ochroną wynikającą z ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

§ 18

 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
 1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,
 2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby przypadającej w czasie ciąży w okresie wskazanym wyżej pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
 1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadkach, gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
 3. Za czas niezdolności do pracy z przyczyn określonych powyżej trwającej dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r.  poz. 870).

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 kodeksu pracy, a w szczególności ustawa
  i rozporządzenie.
 2. Regulamin podaje się do wiadomości pracowników, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.
 3. Zmiany regulaminu są dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Regulaminu wynagradzania
w OPS  w Bielicach

 

TABELA MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA

ZASADNICZEGO

 

Kategoria zaszeregowania

Maksymalna kwota w złotych

I

4.500

II

4.700

III

4.900

IV

5.100

V

5.300

VI

5.500

VII

5.700

VIII

5.900

IX

6.100

X

6 300

XI

6 500

XII

6 700

XIII

6 900

XIV

7 000

XV

7 200

XVI

7 300

 

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu wynagradzania
w  OPS w Bielicach

 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 40

2

do 60

3

do 80

4

do 100

5

do 120

6

do 140

7

do 160

8

do 200

9

do 250

 

 

 

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu wynagradzania
w  OPS w Bielicach

 

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH,

URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI, WYMAGANIA  KWALIFIKACYJNE

PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, MAKSYMALNY POZIOM

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

Lp

Stanowisko

Poziom wynagrodzenia zasadniczego

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy w latach

1

2

3

4

5

6

 1. Stanowiska urzędnicze

1.

Inspektor

IX

3

Wyższe

1

Średnie

3

2.

Podinspektor

VI

-

Wyższe

-

Średnie

2

3.

Referent

V

-

Średnie

-

4.

Starszy specjalista pracy socjalnej

XV

 

Wyższe, wg odrębnych przepisów

5

Dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5.

Specjalista pracy socjalnej

XIV

3

Wyższe, wg odrębnych przepisów

 

       3

 dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie

pracownik socjalny

6.

Starszy pracownik socjalny

XIV

-

Wyższe według odrębnych przepisów

       2

XIII

-

Średnie według odrębnych przepisów

2

7.

Pracownik socjalny

XIII

-

 

Wyższe według odrębnych przepisów

-

 

 

 

Średnie według odrębnych przepisów

-

8.

Aspirant pracy socjalnej

IX

-

Średnie

-

9.

Asystent rodziny

XIII

-

Wyższe wg odrębnych przepisów

-

Średnie wg odrębnych przepisów

3

 1. Stanowiska pomocnicze i obsługi

1.

Pomoc administracyjna

III

-

Średnie

-

2.

Robotnik gospodarczy

I

-

Podstawowe

-

3.

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

VII

-

Podstawowe

-

4.

Opiekun dzieci i młodzieży ( w czasie przewozu do i ze szkoły)

V

-

Podstawowe

-

             

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu wynagradzania
w  OPS w Bielicach

REGULAMIN

przyznawania nagród uznaniowych i okolicznościowych

 

§ 1.

 

 1. Wysokość odpisu na fundusz ustalana jest przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach  na każdy rok kalendarzowy w okresie ustalania wielkości środków na fundusz płac pracowników  Ośrodka.
 2. Wysokość funduszu limitowana jest wielkością posiadanych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe.

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 1. Dysponentem środków funduszu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
 2. Wysokość indywidualnej nagrody ustalana jest przez Kierownika w drodze decyzji pisemnej, której kopię włącza się do akt osobowych pracownika.

 

§ 3.

 

 1. Przesłanki uzasadniające przyznanie nagrody ustala indywidualnie Kierownik uwzględniając m. in.:
 1. znajomość aktów prawnych regulujących zakres obsługi gminy i mieszkańców oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 2. poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw problemowych gminy i ośrodka
 3. zachowanie się wobec interesantów
 4. jakość i terminowość załatwiania spraw
 5. za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 6. wykonywanie innych zadań których nie zawiera karta zadań pracownika
 7. Dzień Pracownika Samorządowego
 8. zakończenie roku kalendarzowego
 9. inne.

 

§ 4.

 

Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje możliwość złożenia odwołania w przypadku nieuwzględnienia jego osoby przy przyznawaniu nagród, jak również dotyczącego wysokości przyznanej nagrody.

 

§ 5.

 

Pracownik na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się

z Zarządzeniem Nr 4/2021

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bielicach z dnia 01 kwietnia 2021r.

 

 

 

………………………………………………………………………………………..

                                               ( imię i nazwisko pracownika)

 

 

………………………………………………………………………………………..

                                               ( stanowisko)

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią  obowiązującego Zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

 

 

 

…………………………………….          …………………………………………..

( data podpis)                                                          (  podpis pracownika)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 08-04-2021 07:18:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 01-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 08-04-2021 07:18:35