Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2020 rok.

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach  za 2020 rok.
 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Zarządzeniem
Nr  24/2019  Wójta Gminy w Bielicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działała
w następującym  osobowym składzie:

                       

  1. Anna Maria Kopacka – przewodnicząca
  2. Helena Bichta – sekretarz
  3. Paweł Piwoni – członek
  4. Janusz Pawlak – członek

 

            Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za  2020 rok wyniosły: 47.633,03 zł.            

            Zgodnie z  Uchwałą Nr X/70/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. dla Gminy Bielice oraz Uchwałą Nr XII/94/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020r. zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok  dla Gminy Bielice wydano kwotę
34.669,08 zł i zrealizowano następujące zadania:

 

  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

Wydatki

1.

Przekazywanie informacji
na temat placówek, grup terapeutycznych  publicznych  ośrodków zamkniętych osobom uzależnionym
i ich rodzinom.

Przeprowadzono
z 2 osobami  rozmowy wspierająco motywujące gdzie zaproponowano skorzystanie z placówek wsparcia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych

 

 

0,00 zł

2.

Przekazywanie informacji
na temat ruchów samopomocowych,
o mitingach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Przeprowadzono 
z 2 osobami rozmowy wspierająco - motywujące gdzie zaproponowano skorzystanie z  grup wsparcia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych

 

 

 

0,00 zł

3.

 Finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i psychiatry /opinie
dla potrzeb sądowych/ osób objętych postępowaniem gminnej  komisji  rozwiązywania problemów  alkoholowych

Nie kierowano osób 
na badanie przez biegłych
(psycholog i psychiatra)

 

0,00 zł

4.

Składanie wniosków  do sądu o wszczęcie postępowania
w sprawie obowiązku   poddania się leczeniu
w zakładzie odwykowym.    

Nie składano wniosków  do sądu

 

0,00 zł

5.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Z porad psychologa skorzystały 72 osoby.

 

7.200,00 zł

 

6.

Wynajem pomieszczenia
w NZOZ w Bielicach
do przeprowadzenia przez psychologa rozmów motywująco - wspierających w ramach punktu konsultacyjnego.

Podpisano umowę
na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia rozmów motywująco-wspierających przez psychologa z klientami

 

3.600,00 zł

 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

Wydatki

1.

Kontynuowanie współpracy z Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania
i  Zwalczania Uzależnień. 

 

Jedna osoba, w stosunku do której w 2019r. był skierowany wniosek do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego przeciwalkoholowego  z nakazu sądu w 2020 r.  podjął terapię odwykową , którą ukończył.
W  ramach prowadzonej procedury NK  druga osoba dobrowolnie podjęła się terapii odwykowej  
i ją  ukończyła.

 

0,00 zł

2.

Prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup  ulotek, broszur, poradników i plakatów.

Ze względu na COVID – 19  
nie dokonano zakupu ulotek
ani broszur.

 

 

0,00 zł

3.

Współpraca
z Zespołem  Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Przedstawiciel  GKRPA uczestniczył w 4 posiedzeniach  Zespołu Interdyscyplinarnego
i  9 posiedzeniach grup roboczych.

 

 

 

 

 

0,00 zł


4.


Współpraca z Policją.

 

 


Praca ciągła w ciągu roku.

 

0,00 zł

5.

Podnoszenie kompetencji  członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli.

Przewodnicząca  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach uczestniczyła wyjazdowym  jednodniowym  szkoleniu.

 

 

 

340,00 zł

6.

Współpraca
z pedagogiem szkolnym
oraz dyrektorem szkoły
w zakresie zapotrzebowania
na działania profilaktyczne
w szkole.

Zakupiono materiały profilaktyczne  dotyczące zjawiska przemocy, agresji, cyberprzemocy
i uzależnień celem  wykorzystania dla uczniów.
Zakupiono gadżety profilaktyczne na zorganizowanie dla uczniów SP w Bielicach „Dnia Zdrowia”.

 

 

4.078,30 zł

7

„Finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej
( finansowanie wynagrodzeń wychowawcy
i specjalistów 
w placówce; oraz inne wydatki związane
z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, w tym również dożywianie dzieci i młodzieży).

Na  terenie Gminy Bielice działała
w 2020 r.  jedna placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej, która ma swą siedzibę  w miejscowości Chabowo. Zajęcia prowadził jeden wychowawca. Zadeklarowanych dzieci, które chciały uczestniczyć w zajęciach było 12. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez 2 godziny w okresie styczeń (4 spotkania), luty
(4 spotkania), marzec (2 spotkania), czerwiec (4 spotkania), lipiec
(2 spotkania), wrzesień (5 spotkań), październik (3 spotkania).Zgodnie
z zaleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z powodu rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID - 19  nie odbywały się zajęcia w placówce wsparcia dziennego od połowy marca do końca maja  oraz od połowy lipca do końca sierpnia jak również od listopada
do końca grudnia 2020 r.

 

 

4.363,77 zł

z tego:

- wynagrodzenie dla wychowawcy- 2.382,00 zł

- poczęstunek dla dzieci – 787,32 zł
- materiały – 1.194,45 zł

 

 

 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

Wydatki

1.

Organizowanie
i finansowanie  na terenie szkoły/placówki wsparcia dziennego programów profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień.

Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów SP do przeprowadzenia zajęć
„Program Fantastyczne  Możliwości”  i   „Program Domowych Detektywów” 

 

 

 

 

1.198,01 zł

 

2.

Podnoszenie kompetencji  przedstawicieli instytucji działających w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów  wynikających z używania alkoholu, substancji psychoaktywnych
i używania wyrobów tytoniowych.

Ze względu na COVID -19
nie organizowano szkoleń
dla nauczycieli

 

0,00

 

 

3.

Udział w lokalnych
i ogólnopolskich kampaniach 
o charakterze profilaktycznym   adresowanych
do  różnych grup wiekowych.

Nie uczestniczono
w kampaniach z powodu COVID -19

 

0,00 zł

4.

„Organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze:

- kulturalno-  turystycznym (wycieczki, rajdy itp.);

-edukacyjno – artystycznym (plenery, festyny, koncerty, itp.).”

 

Ze względu na COVID -19
nie organizowano imprez
o charakterze kulturalno– edukacyjnym

 

 

0,00 zł

5.

Zakup
i rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych (książek, kaset, płyt DVD, broszur, ulotek,  prenumerat czasopism itp.).

 

 

 

Zakup płyt CD
do wykorzystania na lekcjach wychowawczych dla  uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bielicach 

- „Przeciwdziałanie uzależnieniom”

 

 

 

349,00

6.

Upowszechnienie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety
w ciąży , zwłaszcza
pod kontem wpływu alkoholu na rozwijający się płód.

 

 

Przekazano do Gminnej Biblioteki publicznej
w Bielicach  ulotki „Płodowy Zespół Alkoholowy (FETAL ALCOHOL SYNDROME)”
Ilość materiałów -20 szt.

 

 

 

 

0,00 zł

7.

Zlecenie opracowania Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice

Zgodnie z zawartą umową   opracowano dla Gminy Bielice „Gminną  Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych „

 

 

2.500,00

 

 

 

 

 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a także ochronie przed przemocą
w rodzinie obejmowało:                                          

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

           Wydatki

1.

Wsparcie finansowe dla  osób uzależnionych, współuzależnionych,
 jak również dla  instytucji abstynenckich, w których członkowie są osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi pochodzącymi z terenu Gminy Bielice (uczestnictwo
w warsztatach, mitingach, rekolekcjach  trzeźwościowych, programach terapeutycznych,  itp.).

 Sześć  osób skorzystało 
z  pobytu,   w trakcie dni skupienia  ( rekolekcjach trzeźwościowych)   
w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu    
w dniach 06-09.08.2020r.

 

 

 

3.600,00

 

 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego:

 

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

Wydatki

1.

Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

Nie zakupywano  materiałów,  nie organizowano szkoleń dla sprzedawców

 

0,00 zł

2.

Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy.

Przeprowadzono
w dniu 28.08.2020 r. kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych

w zakresie zasad
i warunków sprzedaży napojów alkoholowych (3 punkty w miejscu sprzedaży i  7 punktów poza miejscem sprzedaży).

 

0,00 zł

3.

Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na  sprzedaż napojów   alkoholowych.

Zaopiniowano pozytywnie dwa wnioski o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

0,00 zł

4.

Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

Ilość spraw w sądzie -0

 

0,00 zł

 

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Lp.

Termin posiedzenia / lub wypłata wynagrodzenia przewodniczącej

Wyszczególnienie posiedzeń – diety członków komisji:

 

1.Posiedzenie komisji  02.06.2020 r.
     (4 osoby x 150zł = 600,00 zł)

2.Posiedzenie komisji  21.08.2020 r.

      (4 osoby x 150zł = 600,00 zł)

3. Posiedzenie komisji 14.10.2020 r.

     (4 osoby x 150zł = 600,00 zł)

4.Posiedzenie komisji  27.11.2020 r.
       (4 osoby x 150zł = 600,00 zł)

 

Wynagrodzenie dla przewodniczącej
(420,00 zł x 12 miesięcy = 5.040 zł)

 

 

 

 

 

 

2.400,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

5.040,00 zł


            Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020 r., poz. 374 ze zm.) ustawodawca wprowadził zapis  cyt.,, Art.15 qc  do dnia 30.12.2020r. wójt (…) może wykorzystać dochody
z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art.181 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art.11 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem
COVID-19”.
            W związku z powyższym po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Bielice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przeznaczyła cześć środków finansowych w kwocie 8.587,19 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID –19.
Za ww.  kwotę   zakupiono dozowniki, maseczki ochronne, rękawice nitrylowe, płyn
do dezynfekcji które zostały przekazane do  ośrodka pomocy społecznej , urzędu gminy, gminnej biblioteki publicznej  jak i również do placówki wsparcia dziennego w Chabowie.              
            W dniu 01.12.2020 r. do Gminy Bielice wpłynęło podanie od Pana Janusza  Pawlak Kierownika NZOZ w Bielicach o zakup na rzecz mieszkańców gminy Bielice środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla personelu medycznego, który zostanie wykorzystany w trakcie szczepień przeciwko COVID–19. Zakupiono rękawice nitrylowe, maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji rąk  jak i również płyn do mycia powierzchni; fartuchy medyczne, czepki polipropylenowe- ogólny koszt to kwota 4.376,76 zł.                         

 Na przeciwdziałanie alkoholizmowi  ogólnie wydano kwotę: 47.633,03 zł.

 

 

 

 

                 Sporządziła:
                                                                                                                                 
                                                                               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 30-03-2021 11:20:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 30-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 30-03-2021 11:20:31