Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 13/20 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania dla pracowników w przypadku realizacji na rzecz seniorów zadań z zakresu programu rządowego ?Wspieraj Seniora?

Zarządzenie nr 13/20

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

z dnia 6 listopada 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania dla pracowników
w przypadku realizacji na rzecz seniorów zadań z zakresu programu rządowego „Wspieraj Seniora”

 

 

Na podstawie § 7 ust 3 Uchwały Rady Gminy Bielice stanowiący załącznik do Uchwały Nr IX/6019 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października  2019r. ( Dz. U. Województwa Zachodniopolskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielicach) oraz w związku
z  Zarządzeniem Wójta Gminy Bielice Nr 29/20 z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” i ustalenia zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów, zarządzam, co następuje:

 

§1.1. Wprowadzam procedurę postępowania w przypadku udzielenia przez
         pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach pomocy
         beneficjentom programu „Wspieraj Seniora” w formie dostarczenia do
          miejsca pobytu żywności, podstawowych artykułów higienicznych oraz
          leków w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania
         rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.

  1.  Procedura, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do zapoznania się i stosowania procedury, o której mowa w § 1 ust. 1.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                               Kierownik
                                                         Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
 

                                                                          Anna Maria Kopacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/20
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach z dnia 6 listopada 2020 r.

 

 

Procedura postępowaniaw przypadku udzielenia przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach pomocy beneficjentom programu „Wspieraj Seniora” w formie dostarczenia do miejsca pobytu żywności, podstawowych artykułów higienicznych oraz leków w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19.

 

I. Przyjęcie zgłoszenia

 

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenie, które wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w Centralnej Aplikacji Statystycznej i kieruje owe zgłoszenie do odpowiedniego pracownika socjalnego.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny, do którego zostało skierowane, w pierwszej kolejności niezwłocznie weryfikuje zgłoszenie telefonicznie przeprowadzając rozmowę ze Zgłaszającym wypełniając formularz przyjęcia zgłoszenia o niezbędne informacje, tj.:

2.1. data zgłoszenia,

2.2. imię i nazwisko Zgłaszającego,

2.3. adres zamieszkania Zgłaszającego,

2.4. numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego,

2.5. informacji o zgłaszanych potrzebach w zakresie:

2.5.1. żywności,

2.5.2. artykułów higienicznych, 

2.5.3 leków,

2.6. informacja o przebywaniu Zgłaszającego lub jego domownika na kwarantannie lub w izolacji,

2.7. okres kwarantanny lub izolacji i termin jej zakończenia,

2.8. liczba osób w gospodarstwie domowym, w tym:

2.8.1. osób po 70 roku życia,

2.8.2. osób niepełnosprawnych.

3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

4. Pracownik socjalny weryfikujący zgłoszenie w sposób określony w ust. 2 informuje Zgłaszającego o:

4.1. konieczności sporządzenia listy niezbędnej żywności, artykułów higienicznych
i leków oraz przygotowania środków pieniężnych (gotówki) na pokrycie kosztów ich zakupu,

4.2. możliwości przekazania danych Zgłaszającego w celu udzielenia wsparcia  służbom współpracującym w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, to jest np. Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji lub wolontariuszom,

4.3. miejscu udostępnienia informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego.

5. W ramach weryfikacji zgłoszenia w sposób określony w ust. 2 pracownik socjalny, do którego zostało skierowane, ustala czy są osoby z rodziny, znajomi bądź sąsiedzi, którzy mogliby udzielić wsparcia Zgłaszającemu. W przypadku ustalenia osób mogących udzielić wsparcia pracownicy Ośrodka Pomocy Socjalnej w Bielicach udzielają wsparcia dopiero
w sytuacji, gdy nie zrobią tego osoby, co których ustalono, że mają taką możliwość.

6. Pracownik weryfikujący zgłoszenie i wypełniający formularz zgłoszenia przyjmuje również dodatkowe uwagi Zgłaszającego, czyniąc o nich wzmianki w formularzu.

 

II. Dokonywanie zakupów

1. Zakupy dla Zgłaszającego dokonywane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznejw Bielicach w ramach udzielanego wsparcia w sklepie usytuowanym najbliżej miejsca zamieszkania Zgłaszającego, który znajduje się na terenie Gminy Bielice.

2. Przed pobraniem od Zgłaszającego środków pieniężnych na pokrycie kosztów zakupów pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach informuje Zgłaszającego o braku odpowiedzialności za wybór nabywanych towarów, w tym w szczególności według kryterium ich jakości i ceny.

3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach pobiera od Zgłaszającego środki pieniężne na pokrycie kosztów zakupów (gotówkę), wypełniając wraz ze Zgłaszającym pokwitowanie odbioru gotówki. Wzór pokwitowania stanowiący załącznik nr 2 do Procedury.

4. Pracownik po dokonaniu zakupów odbiera paragon ze sklepu, który przekazuje Zgłaszającemu wraz z resztą środków pieniężnych (gotówki) i dokonuje rozliczenia środków pieniężnych na pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2.

 

III. Przekazanie zakupów

1. Przekazanie towarów nabytych dla Zgłaszającego następuje w uzgodnionych z nim terminie i formie.

2.Jeżeli dostarczenie nabytych towarów Zgłaszającemu będzie tego wymagało, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się w tym celu z Ochotniczą Strażą Pożarną, Policjąlub wolontariuszami.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przed skontaktowaniem się z Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją lub wolontariuszami Zgłaszający zostaje powtórnie poinformowany
o udostępnieniu tym służbom jego danych w celu dostarczenia nabytych towarów. Wyrażenie przez Zgłaszającego zgody na udostępnienie danych zostaje przyjęte przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli wyrażenie zgody nastąpiło telefonicznie przyjęcie wymaga udokumentowania notatką służbową zawierającą informacje o imieniu i nazwisku pracownika przyjmującego zgodę oraz Zgłaszającego, dokładnej dacie i godzinie rozmowy telefonicznej, numerze telefonu Zgłaszającego o służbach, którym dane będą udostępnione.

4. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ustala ze Zgłaszającym telefonicznie dokładny termin i formę przekazania nabytych towarów, tj.:

4.1. bezpośredni – osobiście, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higienyoraz reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans), albo

4.2. pośredni – pozostawienie nabytych towarów pod drzwiami domu lub mieszkania albo w innym wskazanym przez Zgłaszającego miejscu.

 

IV. Bezpieczeństwo

1. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach przestrzegają zasad bezpieczeństwa
i higieny oraz reżimu sanitarnego, tj.:

1.1. często myją i dezynfekują dłonie,

1.2. w kontaktach ze Zgłaszającymi używają w maseczki zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych,

1.3. zachowują bezpieczny dystans ze Zgłaszającymi.

2. W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji w środowisku Zgłaszającego pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach telefonicznie wzywa Policję(tel. 47 871 63 20 lub 112) lub Pogotowie (tel. 999 lub 112) – w zależności od potrzeb i sytuacji oraz jednocześnie informuje o tym KierownikaOśrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.Wezwanie Policji lub Pogotowia wymaga udokumentowania notatką Po powrocie pracownik sporządza notatkę służbową zawierającą informacje o zaistniałym zdarzeniu, to jest w szczególności
o przyczynach wezwania.

3. Jeżeli kontakt ze Zgłaszającym ze względu na ryzyko dla poczucia bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach wynikające z charakteru środowiska Zgłaszającego będzie tego wymagał, kontakty mogą odbywać się przy współudziale dwóch pracowników.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/20  
Kierownika OPS w Bielicach
 z dnia 6 listopada 2020  r.

 

Formularz przyjęcia zgłoszenia seniorów w ramach Programu „Wspieraj Seniora”

Nr sprawy

 

 

 

Data zgłoszenia

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres zamieszkania

 

 

Telefon

 

 

Czy ktoś przebywa na kwarantannie/ izolacji

TAK/NIE

 

Okres kwarantanny/izolacji

 

 

Ilość osób w gospodarstwie domowym

 

 

W tym: po 70 roku życia:

 

 

W tym: osoby niepełnosprawne:

 

 

Możliwość zapewnienia pomocy ze strony rodziny / najbliższego środowiska

TAK/NIE

 

 

 

Zgłaszane potrzeby

Żywność:

 

 

 

 

Leki:

 

 

 

 

Artykuły higieniczne:

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

Konieczność przekazania sprawy innym służbom

TAK/NIE

Przekazano/ data

 

 

                Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12
Kierownika OPS w Bielicach
z dnia 6 listopada  2020  r.

……………., dnia ………………………..

 

POKWITOWANIE ODBIORU GOTÓWKI

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu …………………… r. odebrałem od Pani/a ………………………….………………...(imię
i nazwisko/a)
sumę pieniężną w kwocie ……………………………… złotych (słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych) na zakupy zgodnie z następującymi potrzebami:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… .

Osoba dokonująca zakupów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach nie ponoszą odpowiedzialności za wybór nabywanych towarów, w tym w szczególności według kryterium ich jakości i ceny.

 

 

 

……………………………………                                       ……………………………………

(podpis osoby przekazującej)                                                               (podpis pracownika OPS)

                                                                                                                                             

Rozliczenie i potwierdzenie zwrotu niewykorzystanych środków

Zgodnie z paragonami koszt zakupów wyniósł łącznie: ………………… zł ……./100.

Reszta w kwocie………………… zł ……./100 przekazana do rąk Pani/Pana ……………………………………… (imię i nazwisko).

Dopłata w kwocie: ………………… zł ……./100.

 

Data: ………………………… r.

 

……………………………………                                       ……………………………………

(podpis osoby przekazującej)                                                              (podpis pracownika OPS)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 16-11-2020 11:38:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 16-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 16-11-2020 11:38:25