Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Placówki Wsparcia Dziennego działającego w formie pracy podwórkowej w miejscowości Chabowo

Zarządzenie Nr 17/2019
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach
z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla  Placówki Wsparcia Dziennego działającego w formie pracy podwórkowej  w miejscowości Chabowo.

REGULAMIN ORGANIACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO   

§ 1 Podstawy prawne działania Placówki Wsparcia Dziennego:

 1. Ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.);
 2.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 nr1507 z póż. zm.)
 3. Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);                                           
 4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.); 
 5.  Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach;                      
 6.  Regulamin Pracy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach;

§ 2 Placówki Wsparcia Dziennego znajdują się w strukturze  organizacyjnej   Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

§ 3 1. Działalność Placówek Wsparcia Dziennego finansowana jest w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

              w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Gminy Bielice.

        2. Dopuszcza się możliwość finansowania działalności Placówek z innych środków dozwolonych przepisami prawa.

        3. Obszarem działania Placówek Wsparcia Dziennego jest Gmina Bielice, a ich aktualna siedziba znajduje się: w Świetlicy Wiejskiej w Chabowie.

        4. Placówka Wsparcia Dziennego przeznaczona jest  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielice.

§ 4 Podstawowe cele i zadania Placówki Wsparcia Dziennego.

1.Cel główny

 • Opieka i wychowanie,
 • Pomoc w nauce,
 • Organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

 2. Cele szczegółowe.
Cele główne są realizowane przez następujące cele szczegółowe: 

 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanka i instytucjami
 • praca z wychowankami nad uzupełnianiem braków programowych i zaległości
 •  z poszczególnych przedmiotów szkolnych  pomoc i wspieranie w rozwiązywaniu problemów osobistych
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych
 • organizowanie pracy placówki zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami
  i możliwościami
 •  wychowanków  prowadzenie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia
 • praca wychowawcza mająca na celu kształtowanie postaw społecznie pożądanych
  i pomocy  w prawidłowym rozwoju osobowości.                                   

 

     3. Zadania Placówki Wsparcia Dziennego.

         1. Do zadań Placówki w szczególności należy:

        a) równoległa praca z dzieckiem i jego rodziną,

        b) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej i środowiskowej,

        c) pomoc wychowankom w pokonywaniu trudności w nauce,

       d) wsparcie wychowanków i ich bliskich w rozwiązywaniu problemów życiowych
i rodzinnych,

       e) organizacja czasu wolnego wychowanków, prowadzenie zajęć tematycznych,

       f)  rozwijanie zainteresowań wychowanków Placówki,

       g) prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupą,

       h) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,

        i) zapewnienie poczęstunku lub posiłku.                                   

        j) prowadzenie w ramach grup wychowawczych i – w razie konieczności – indywidualnie, zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych połączonych z realizacją zadań związanych
z profilaktyką uzależnień.                                       
 

     4. Kryteria naboru uczestników Placówki Wsparcia Dziennego Do Placówki przyjmowani są wychowankowie:

        a) na wniosek szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądu, ośrodka pomocy społecznej i innych instytucji stwierdzających potrzebę udzielenia pomocy przez Placówkę;

        b) na własną prośbę;

        c) na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych;

        d) do przyjęcia wychowanka wymagana jest zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze;

        e) dzieci potrzebujące wsparcia i opieki;

        f)  dzieci zaniedbane wychowawczo i dydaktycznie;

        g) dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

        h) rodzin korzystających z wsparcia finansowego OPS .

 

§ 5 Organizacja i tryb pracy placówki wsparcia dziennego.

           1. Placówką kieruje Wychowawca, który jest zatrudniony przez Kierownika  Ośrodka Pomocy 
     Społecznej w Bielicach.

     2. Do zadań Wychowawcy należy w szczególności: 

 • kierowanie bieżącą działalnością Placówki;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacja standardu opieki i wychowania;
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju;
 • sprawowanie nadzoru nad mieniem.

     3. Wychowawca działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi
         odpowiedzialność przed Kierownikiem  Ośrodka Pomocy Społecznej.

   4. Wychowawca zatrudniony w Placówce prowadzi zajęcia z grupą wychowanków, sprawuje opiekę nad procesem wychowania i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
w pomieszczeniach Placówki, podczas zabaw ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek
i innych imprez, a w szczególności:  poznaje sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia,

a także:

· poznaje przyczyny występujących problemów,  czuwa nad realizowaniem przez
      wychowanków obowiązków szkolnych;                                                
· współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji indywidualnych oraz grupowych
· programów opiekuńczych i wychowawczych,  współpracuje ze szkołą, z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi;                               
· asystentami rodzin,  współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu Placówki,  organizuje zajęcia z udziałem rodziców;                             
· inspiruje i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,
·  sprawuje opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza Placówką;             
· odpowiada za pomieszczenia i wyposażenie Placówki;                                                                     
 

 5. Pod opieką jednego wychowawcy w placówce w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci w wieku od 7 do 18 lat .Dzieci młodsze lub młodzież starsza przyjmowana jest tylko w szczególnych warunkach, których zasadność rozpatruje Kierownik jednostki.

6. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki lub podczas powrotu z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekuni, którzy składają wychowawcy placówki pisemne oświadczenie, czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do placówki, czy też będzie przyprowadzane do placówki i odprowadzane do domu przez rodzica lub opiekuna prawnego, bądź też rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany poinformować wychowawcę, jeśli będzie odbierać dziecko inna osoba niż rodzic lub opiekun prawny i napisać stosowne upoważnienie do odbioru dziecka. Obowiązki i prawa wychowawcy  określone zostaną  w  zakresie czynności w przypadku zawarcia  umowiy  o pracę lub  w treści umowy zleceniu .

§6. Dokumentacja placówki.

 1. placówka prowadzi następującą dokumentację:
  1. lista obecności wychowanków jak i również dziennika zajęć, który prowadzony jest zgodnie z sporządzonym programem pracy.
  2. karta pobytu wychowanka, w skład której wchodzi następująca dokumentacja dziecka:
   1. Wniosek o przyjęcie do placówki, skierowanie do Placówki z właściwego sądu, korespondencję dotycząca wychowanka, diagnozy pedagogiczne wraz z indywidualnym planem pracy w razie potrzeby,
   2. Program pracy Placówki sporządzony przez wychowawcę placówki.
 2. Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.
 3. Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom ( opiekunom), a jej udostępnianiu każdorazowo decyduje Kierownik OPS w Bielicach.

§ 6 Ogólna charakterystyka prowadzonej działalności przez Placówkę Wsparcia Dziennego.

        Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzone jest przez jeden raz  w tygodniu tj. w  dniu i godzinach ustalonych przez kierownika z wychowawczą. Zajęcia prowadzone są wspólnie dla wszystkich dzieci przebywających w placówce. Codzienna działalność placówki dokumentowana jest poprzez prowadzenie dziennika zajęć. Zajęcia organizuje się w oparciu o wytyczne zawarte w programie  zajęć  Placówki Wsparcia Dziennego. Pozostałe zajęcia są uzgadniane wspólnie z dziećmi w zależności od ich potrzeb, bądź zaistniałych sytuacji. Działalność placówki polega na organizacji opieki pozalekcyjnej i terapii dla każdego z podopiecznych. Wychowawca współpracuje z: Dyrektorem szkoły, z pedagogiem szkolnym, wychowawcami poszczególnych klas, kuratorem i rodzicami a także z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny. Podopieczni podczas pobytu w placówce mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poczęstunku lub  posiłku.

§ 7 Prawa wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego Wychowanek Placówki ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,                      
b) życzliwego i podmiotowego traktowania,                                      
c) swobodnego wyrażania myśli i poglądów z poszanowaniem godności innych osób,                    
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych
      w Placówce i poza jej terenem,                                        
e) poszanowania swojej godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
f) uczestniczenia we wszystkich formach działań podejmowanych w Placówce na rzecz
      wychowanków,
g) otrzymywania pomocy wychowawczej, psychologicznej i innych specjalistycznych form wsparcia realizowanych w Placówce,                                         
h) poczęstunku lub posiłku  oraz innych form materialnego wsparcia oferowanych przez Placówkę w miarę posiadanych środków.

§ 8  Obowiązki wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego.

      1. Wychowanek Placówki Wsparcia Dziennego zobowiązany jest do:

a) współpracy z kadrą Placówki w procesie wychowania i terapii,                             
b) przestrzegania zasad kultury współżycia,                       
c) pomagania słabszym,                                                                                                             
d) dbałości o dobro wspólne, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 e) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

f) systematycznego uczestniczenia w zajęciach,

g) systematycznego realizowania obowiązku szkolnego.


§ 9  Postępowanie w sytuacji nieprzestrzegania zasad regulaminy.

1. W razie naruszenia zasad współżycia społecznego przez dzieci w placówce przewiduje się następującą konsekwencje: upomnienie udzielane przez wychowawcę na forum świetlicy, zawieszenie w prawach uczestnika, skreślenie z listy uczestników świetlicy dokonane przez wychowawcę świetlicy.

2. W przypadku zniszczenia mienia Placówki Wsparcia Dziennego odpowiedzialność za wyrządzone przez dziecko szkody ponoszą rodzice bądź prawni opiekuni, którzy zobowiązani są do naprawienia bądź odszkodowania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

                                                                                                

  Anna Maria Kopacka

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej
w Bielicach

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO PROWADZNEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHABOWO.

1. Imię i nazwisko dziecka: ......................................................................................................................

2. Data urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Imię i Nazwisko jednego z rodziców / opiekunów prawnych: ............................................................. nr telefonu kontaktowego: ..................................................................................................................... W przypadku jakichkolwiek zmian prosimy o poinformowanie opiekuna placówki

 4. Choroby i dolegliwości stwierdzone u dziecka (w tym uczulenia): …………………………………………………...…......................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Wskazówki do postępowania: …...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Dodatkowe informacje o dziecku, które mogą wpłynąć na jego funkcjonowanie w placówce: ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................6. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez placówkę.

7. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy placówką a domem. 8.Zobowiązuję się do współpracy z opiekunem placówki w sprawach dotyczących pobytu
i funkcjonowania mojego dziecka w placówce.                                                                 
9. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu w placówce spowodowane przez moje dziecko.                                                       
10.Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielicach. Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć
z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bielicach (przede wszystkim zamieszczanie w mediach elektronicznych,
w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach; ulotkach; gazetkach itp.). Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.                                                        
11. Karta zgłoszenia unieważniona zostaje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Bielicach, ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci pozostających pod opieką w ramach opieki świetlicowej. Dodatkowo oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści przekazanych danych ich poprawiania, aktualizowania oraz zostały one podane dobrowolnie jednak brak powyższej zgody może uniemożliwiać korzystanie
z opieki świetlicowej. Przekazane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza obowiązkiem przekazania danych na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego prawa. Zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 30 sierpnia 2019r. ( Dz.U z 2019r. poz. 1781).

 

................................................................. ................................................................
Miejscowość i data                                                                                                 Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

                                                                                                                                         Kierownik
                                                                                                Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielicach

                                                                                                                           Anna Maria Kopacka

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 02-01-2020 09:27:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 29-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 02-01-2020 09:27:26