Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 20/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach

ZARZADZENIE Nr 20/2019

Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

z dnia 23 grudnia 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 poz.506 z póź.zm.) oraz regulaminu naboru kandydatów  na wolne stanowiska urzędnicze w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019r. z dnia 24 stycznia 2019r.  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko aspiranta pracy socjalnej  
w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bielicach wymiarze pełnego etatu.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach

Anna Maria Kopacka

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2019r. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 23.12.2019r.

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • wykształcenie co najmniej średnie maturalne, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, politologia, polityka społeczna.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach wychowawczych, dodatkach mieszkaniowych,  ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 • prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy,umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja
  w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • nastawienie na własny rozwój,  podnoszenia kwalifikacji. 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poprzez podjęcie studiów uzupełniających oraz udział w szkoleniach,
 •  przyjmowanie klientów w sprawach świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych, 
 • kompletowanie  całości dokumentów stanowiących podstawę przyznania świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych  zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną,
 • wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu komputerowego obsługującego świadczenia wychowawcze  jak i również dodatki mieszkaniowe
  i energetyczne,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie obsługiwanych świadczeń,
 • sporządzanie list wypłat, przelewów bankowych dotyczących wypłat powyższych świadczeń,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń  wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • doręczanie klientom decyzji o przyznaniu, odmowie, wstrzymaniu czy uchyleniu prawa do świadczeń,
 • obsługa programu komputerowego w zakresie wprowadzenia danych z wywiadu środowiskowego do aplikacji programu komputerowego obsługującego pomoc społeczną,
 • przyjmowanie wniosków  o przyznanie Karty Dużej Rodziny  i wprowadzanie jej do systemu,
 • zastępowanie pracownika do spraw świadczeń z pomocy społecznej  i pracownika do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podczas jego nieobecności,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • współpraca z innymi specjalistami i instytucjami w ramach potrzeb wynikających
  z pracy z klientem,
 • informowanie klientów ośrodka o dostępnych formach wsparcia,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • uczestniczenie w naradach i szkoleniach,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia,
 • ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie działalności Ośrodka,
 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych
  z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego  związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, ale niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach.
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 • Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy - miejsce pracy – wejście do budynku  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach schodami z konstrukcji metalowej, nie posiadający podjazdu i windy.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Bielicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiający kontakt z kandydatem – adres
  e-mail, nr telefonu lub adres zamieszkania),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 10. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień kategorii B i dysponowaniu samochodem.
 11. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 34, pokój nr 1 ( biuro kierownika )  lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II , 74-202 Bielice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko –  aspirant pracy socjalnej ”w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby OPS). 

 1. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
 • Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty, które zostały złożone niekompletnie nie podlegają uzupełnieniu,
  a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
 • Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej
  i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP
  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 • Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 • W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 
 1. Klauzura informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze.

 

 • Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych zebranych w celach związanych z przeprowadzaniem rekrutacji i następnie zatrudnieniem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w    Bielicach, ul. Jana Pawła II  34, 74-200 Bielice.

Podstawami zgodności z prawem przetwarzania danych są: dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą; podjęcie w wyniku zgłoszenia osoby, której dane dotyczą działań niezbędnych do zawarcia umowy o pracę; prawnie uzasadniony artykułem 22(1) „Dane osobowe pracownika” ustawy Kodeks pracy interes Administratora; wykonanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych w szczególności art. 13, 15 i 16, przepisów prawa pracy, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych w przypadku nawiązania stosunku pracy.

Podawanie danych Administratorowi jest dobrowolne, natomiast stanowi warunek przeprowadzenia rekrutacji i następnie zawarcia umowy o pracę. Osoba, która odpowiada na niniejsze ogłoszenie jest zobowiązana do podania danych w zakresie określonym we wskazanych przepisach prawa pracy a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania stosunku pracy lub zatrudnienie innego
z kandydatów.


Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

Dane osobowe przechowywane będą, o ile nie będzie miało zastosowania inne kryterium tj. okres objęty udzieloną zgodą lub wynikający z przepisów prawa, w tym okres przedawnienia ew. kierowanych do Administratora roszczeń - jedynie przez okres konieczny do realizacji procesu rekrutacji, po którym przekazane dane zostaną zniszczone o ile nie zostaną uprzednio odebrane.

Każda osoba, której dane zebrał Administrator posiada w stosownym przypadku prawo: dostępu do tych danych i ich sprostowania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia w szczególnych sytuacjach sprzeciwu wobec ich przetwarzania - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby; przenoszenia tych danych oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.             
Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią potencjalnych odbiorców są organy i podmioty współpracujące w realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz, celem prowadzenia korespondencji zaufani dostawcy usług sektora pocztowego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.

Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych można nawiązać pod adresem Administratora lub mailowo pod adresem bkaniuk@proinspektor.pl

 

Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 02-01-2020 09:16:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 23-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 02-01-2020 09:16:50