Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko Młodszy referent

ZARZADZENIE Nr 14/2018

Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

z dnia 06 listopada  2018r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  t.j. Dz. U. z 2018 poz.1260  t.j.  oraz regulaminu naboru kandydatów  na wolne stanowiska urzędnicze w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Urzędnicze:   młodszy referent

§ 2. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach

                                         Anna Maria Kopacka

 

 

 

                  

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia  14/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 listopada 2018r.

                                                        

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie,
 2. biegła znajomość komputera,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia, nieskazitelny charakter,
 6. co najmniej 3 miesięczny  staż pracy w ośrodku pomocy społecznej;
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. kreatywność,
 4. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 5. życzliwość wobec interesantów,
 6. umiejętność analizowania przepisów  z  zakresu ,
 7. wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw  z zakresu świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych  i stypendium szkolnego: przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie świadczeń;
 2. pozyskiwanie informacji za pomocą systemu informatycznego „SEPI” i „EMPATI”
 3. sporządzanie projektu decyzji administracyjnych w/w zakresach;
 4. sporządzanie list wypłat,
 5. sporządzanie sprawozdawczości,
 6. inne wykonywanie zadań służbowych zgodnie z poleceniem przełożonego,
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy usytuowane jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach,
 3. praca siedząca przy komputerze.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae (z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem – adres e-mail, nr telefonu lub adres zamieszkania),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zastrzegając możliwość cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.
 3. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, pokój nr 3 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach” w terminie do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 15.30.

Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

 1. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Bielice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym , kandydaci którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona przez okres 3 miesięcy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach (www.bip.ops.bielice.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach , ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice.
 5. Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych zebranych w celach związanych z przeprowadzaniem rekrutacji i następnie zatrudnieniem jest Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Jana Pawła II 34 , 74-202 Bielice.

Podstawami zgodności z prawem przetwarzania danych są: dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą; podjęcie w wyniku zgłoszenia osoby, której dane dotyczą działań niezbędnych do zawarcia umowy o pracę; prawnie uzasadniony artykułem 22(1) „Dane osobowe pracownika” ustawy Kodeks pracy interes Administratora; wykonanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w szczególności art. 13, 15 i 16, przepisów prawa pracy, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych w przypadku nawiązania stosunku pracy.

Podawanie danych Administratorowi jest dobrowolne, natomiast stanowi warunek przeprowadzenia rekrutacji i następnie zawarcia umowy o pracę. Osoba, która odpowiada na niniejsze ogłoszenie jest zobowiązana do podania danych w zakresie określonym we wskazanych przepisach prawa pracy a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania stosunku pracy lub zatrudnienie innego z kandydatów.


Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe przechowywane będą, o ile nie będzie miało zastosowania inne kryterium tj. okres objęty udzieloną zgodą lub wynikający z przepisów prawa, w tym okres przedawnienia ew. kierowanych do Administratora roszczeń - jedynie przez okres konieczny do realizacji procesu rekrutacji, po którym przekazane dane zostaną zniszczone o ile nie zostaną uprzednio odebrane.

Każda osoba, której dane zebrał Administrator posiada w stosownym przypadku prawo: dostępu do tych danych i ich sprostowania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia w szczególnych sytuacjach sprzeciwu wobec ich przetwarzania - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby; przenoszenia tych danych oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią potencjalnych odbiorców są organy i podmioty współpracujące w realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz, celem prowadzenia korespondencji zaufani dostawcy usług sektora pocztowego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.

Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych można nawiązać pod adresem Administratora lub mailowo pod adresem iod@bielice.com.pl

 

 1. Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 06-11-2018 13:03:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 06-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 06-11-2018 13:03:11