Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH

                KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO’’), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych przetwarzanych w sprawie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 34, e-mail: ops@HYPERLINK "mailto:ops@bielice.com.pl"bielice.com.pl zgodnie z obowiązującymi przepisów prawa.


2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Panu danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień , może się Pani/Pan skontaktować z Panem Bartoszem Kaniuk Inspektorem Ochrony Danych osobowych, tel. 579 979 237, e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z następujących ustaw realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach:
 

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. (Dz.U. z 2018r., poz. 2220.) na podstawie art. 29 w/w ustawy

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym dla alimentów (Dz.U. z 2019r. tj. poz. 670 ze zm.) na podstawie art. 22 w/w ustawy

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa wychowywaniu dzieci (Dz.U. z tj 2018r. poz. 2134) na podstawie art. 24 w/w ustawy

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180 z póź. zm.)

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 775 z póź. zm.)
- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ‘’Za życiem’’ (Dz. U. z 2019r. poz. 473) na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 10
i ust. 13 w/w ustawy
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1508 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1510 ze zm.)
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.)
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 ze zm.)
- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1030 ze zm.)

 

4.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których moa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a).Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, w formie papierowej zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, w formie elektronicznej- bezterminowo

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym ), w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku pomocy Społecznej w Bielicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 09-07-2018 09:46:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 29-05-2019 10:26:01