Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach

ZARZADZENIE Nr 5/2018
Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
z dnia 08 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  t.j. Dz. U. z 2016 poz.902 ze zm.  Dz.U z 2017r. poz.60  oraz regulaminu naboru kandydatów  na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2009r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko asystenta  rodziny   w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bielicach w formie  umowy o prace w formie zadaniowego czasu pracy w wymiarze ½ etatu.
§ 2. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach
                                          Anna Maria Kopacka

 

 

Bielice, dnia 02.01.2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ogłasza nabór  na stanowisko Asystenta Rodziny.


Nazwa i adres jednostki 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach                                                                         
ul. Jana Pawła II 34

74-202 Bielice            

Tel. 91 5644 228                          

e-mail ops@bielice.com.pl

Przedmiot naboru:
1.    Stanowisko: asystent rodziny do 15 rodzin z terenu Gminy Bielice.
2.    Podstawa zatrudnienia: umowa o zlecenie w wymiarze  do 25 godzin tygodniowo od m-ca  lutego 2018 r. do   grudnia 2018 r.    
I.    Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:
1.    Obywatelstwo polskie. 
2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego.
4.    Osoba musi posiadać: 
a). wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 
b). wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną  lub 
c). wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
5.    Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
           jest jej zawieszona ani ograniczona;                                                                                                    
6.    Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
           do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
7.    Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
           przestępstwo skarbowe.
8.    Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenia. 
9.    Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem.

II.    Wymogi dodatkowe :

- umiejętności pracy w zespole,
- otwartość na potrzeby, problemy innych,
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
- samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,
- komunikatywność,
- odporność na sytuacje stresowe,
- znajomość  w szczególności przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi,ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie prowadzenie poradnictwa i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
W tym celu asystent rodziny m. in. będzie:
a)   diagnozował sytuację rodziny,
b)  opracowywał i realizował plan pracy z rodziną,
c)  współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
d) pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
e) pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
f)  merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
g) pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
h)  motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
i) pomagał w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
j) pomagał w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
k) pomagał i motywował w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy,
l) prowadził dokumentację dotyczącą pracy z rodziną, w tym sprawozdania  z realizacji i metod pracy ,
m) inne zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

IV.    Oferty kandydatów powinny zawierać ( wymagane dokumenty ): 
1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta rodzinnego ( list motywacyjny ).
2.    Aktualne CV.
3.    Kopię dokumentu tożsamości.
4.    Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie i przebieg zatrudnienia.
5.    Kopię innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia).
6.    oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny. 
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
9.    oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona. 
10.   oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
11.   oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z poźn. zm.).
12.    oświadczanie o uprawnieniach kat. B i możliwości dysponowania samochodem.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

V.    Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II.Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. Po rozmowie kwalifikacyjnej, komisja  rekrutacyjna dokonania wyboru zleceniobiorcy na jej podstawie.

VI.    Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Jana Pawła II pokój Nr 1 lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II ; 74-202Bielice tel. kontaktowy 91 5644228 z dopiskiem „Kandydat na stanowisko asystenta rodzinnego” w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach w terminie do 25 stycznia 2018 r.  do godz. 13:00.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni  telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy zlecenia  asystenta rodziny będzie ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice. 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
                                                                                  Anna Maria Kopacka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 09-01-2018 11:49:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 09-01-2018 11:56:59