Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Działalność Gminnej Komisji

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. z późn. zm.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, Ośrodka Zdrowia w Bielicach, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz Pyrzyckiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Krokus”, specjaliści z zakresu pedagogiki, prawa, profilaktyki uzależnień, terapii, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Bielice, która obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości wiejskich, w tym 4 miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Komisja działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: pani Kamela Wilczyńska

Sekretarz: pani Anna Maria Kopacka

Członkowie:

 • pani Iwona Kochel;

 • pan Janusz Pawlak;

 • pani Małgorzata Woronowicz;

 • pan Adam Fedorowicz.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się w szczególności rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Bielice ściśle współpracując Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, Zespołem Interdyscyplinarnym, Grupą Roboczą w Bielicach, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz kuratorami zawodowymi z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim.

2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje oraz monitoruje wszelkiego rodzaju działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Głównym celami działań Komisji w Bielicach jest prowadzenie działań w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie rozmów motywacyjnych oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Komisja ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice zgodnie z stosownymi upoważnieniami wydanymi przez Wójta Gminy Bielice;

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój i porządek uliczny.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2012 r. Nr 179 poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

3.Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony corocznie przez Radę Gminy Bielice;

 • uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014;

 • zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • zarządzenie Nr 14//2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • zarządzenie Nr 13//2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Zwiększanie efektywności działania Komisji za pomocą udziału w kampaniach profilaktycznych:

 • „ Postaw na Rodzinę” ( realizacja od 01.01. 2012r. - 31.12. 2012 r.);

 • „ Dzień Bezpieczeństwa” ( ZSP im. Jana Pawła II Bielice, luty 2014 r.);

 • „ Dzień Zdrowia” (ZSP im Jana Pawła II Bielice, marzec 2014 r.)- w tym roku pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł i nie pal przy mnie”. Podczas akcji uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektakli profilaktycznych przygotowanych przez Teatr KURTYNA z Krakowa. Uczniowie starszych klas wzięli udział w Ogólnopolskim badaniu ankietowym on – line „Młodzi i substancje psychoaktywne”. Uczniowie ankiety wypełniali on-line, co podnosiło atrakcyjność badania.

 • „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” ( kwiecień 2014 r.);

 • „ Przeciw Pijanym Kierowcom” ( realizacja od sierpnia 2014 r. - działania informacyjne i profilaktyczne skierowane do kierowców pojazdów mechanicznych);

 • „ Dzień Profilaktyki - akcja cykliczna (realizacja listopad / grudzień 2014r.)

 1. Prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Bielicach, Parsowie i Chabowie:

 • organizacja imprez propagujących zdrowy styl życia;

 • udział w projekcie „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - dofinansowanie warsztatów rękodzielniczych organizowanych w świetlicach środowiskowych w: ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach, Parsowie, Chabowie oraz w salach wiejskich w: Liniach i Nowym Chrapowie ( wrzesień 2013 r. - listopad 2013 r., luty 2014 r. - kwiecień 2014 r.). Warsztaty skierowane były dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w celu efektywnego spędzania wolnego czasu oraz dla dorosłych w celu zintegrowania się z młodszym pokoleniem, pobudzenia aktywności twórczej społeczności pomocy w znalezieniu nowych sposobów zarobkowania;

 • prowadzenie zajęć rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży w drugim tygodniu ferii zimowych ( 17.02 2014 r.- 20.02.2014 r. ) w w świetlicach środowiskowych w: ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach, Parsowie, Chabowie oraz w salach wiejskich w: Liniach, Nowym Chrapowie, Swochowie i Babinie oraz organizacja 21.02.2014 r. wspólnego wyjazdu do kina na film pt. „ Skubani” w Pyrzycach.

3) Prowadzenie kontroli obiektów handlowych na terenie gminy Bielice pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • działalność edukacyjna skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

4) Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa:

 • od stycznia 2014 r. działa punkt konsultacyjny z psychologiem dla osób z rodzin z problemami alkoholowymi oraz rodzin w których występuję przemoc w rodzinie;

 • interwencje wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • prowadzenie rozmów motywacyjnych;

 • kierowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do grup samopomocowych AA i Al-Anon na terenie powiatu;

 • udzielanie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym.

 1. Zwiększanie efektywności profilaktyki w uświadomieniu społeczeństwa na temat konsekwencji zażywania narkotyków:

 • organizacja pogadanek na temat narkomanii w ZSP Bielice w trakcie zebrań z rodzicami oraz lekcji wychowawczych z uczniami ;

 • zakup testerów i przekazanie do ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach;

 • wspieranie działań w formie przedstawień teatralnych pokazujących konsekwencje zażywania środków odurzających.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach spotyka się na posiedzeniach plenarnych wg potrzeb.

5. Instytucje pomocowe:

 1. 1) SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

  ul. Ostrowska 7

  71 – 757 Szczecin

  Tel. (91) 455 83 43

  fax: (91) 886 90 22

  e-mail: otu@otu.szczecin.pl;

  2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Zdroje”

  ul. Żołnierska 55 Szczecin

  Tel. (91) 487 60 70

  3) Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

  ul. Plac Wolności 4
  74-200 Pyrzyce

  Tel. (091) 570 30 00

  środa 15 – 17 bezpłatne porady psychologiczne, prawne i pedagogiczn

 2. 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Młodych Techników 7 

  74 – 200 Pyrzyce
  tel. (91) 39 79 046
  e-mail: pcpr@pyrzyce.info
  www.pcpr.pyrzyce.info

 

Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja:

  • poradnictwo dotyczące trudnych sytuacji rodzinnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

  • poradnictwo terapeutyczne, socjalne i profilaktyczne w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie.

 1. Wykaz Instytucji Organizacji Pozarządowych które udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego jest umieszczony na stroniebip.szczecin.uw.gov.p

6. Zobowiązania do leczenia odwykowego następuję poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których owa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu albo z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;

 • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach;

 • skierowanie w/w osoby przez biegłego na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;

 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;

 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązkowego poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 2 ust. 1 i ust.2 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi);

 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolne.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

7.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki oraz zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat na terenie Gminy Bielice znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w:

Urzędzie Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel. (91) 56 44 235, (91) 56 44 220
fax. (91)56 44 173

pok. nr 23 pani Alina Pluta

Urząd Gminy w Bielicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  

8. Kontakt

 1. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  pani Kamela Wilczyńska – Sekretarz Gminy Bielice

Urząd Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel.(91) 56 44 235, (91) 56 44 220 , 600 247 172, 915 792 172

e-mail sekretarz@bielice.com.pl

  1. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   pani Anna Maria Kopacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 34

74- 202 Bielice

tel. (91) 56 44 228

e-mail ops@bielice.com.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-07-2015 13:15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-07-2015 13:15:36