Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny to zadanie z zakresu administracji rządowej i wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY?

 

Zgodnie z art.3, pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2013r., poz 984) dodatek energetyczny przysługuję odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach   mieszkaniowych;
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO?

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. wynosi:

  • 11,09 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 15,40 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 18,48 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

GDZIE MOŻNA ZŁOZYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE

DODATKU ENERGETYCZNEGO?

 

Mieszkańcy gminy Bielice wnioski o przyznanie dodatku energetycznego  mogą składać                    w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul Jana Pawła II 34, tel: 91 564 42 28 , w godz. od 730 do 1530.

Wymagane dokumenty:

      1) wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

2)kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą                        z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu);

3)rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca              z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?


Od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe można się odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Szczecinie ul. Plac Batorego 4.


PODSTAWA PRAWNA
 

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2012r., poz. 1059)
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013r., poz. 984)

3) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-07-2015 13:11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-07-2015 13:11:40