Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku    ( DZ.U. z dnia 10 marca 2015 r. )  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie rodziny.

 

Art.8.1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na :

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 • wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • pomocy w integracji rodziny;
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 • dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1. pracy z rodziną;

2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,           z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Art.9 Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • placówek wsparcia dziennego;
 • rodzin wspierających;
 • praca z rodziną.

 

Art. 10.1. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/126/13 Rady Gminy w Bielicach            z dnia 26.06.2013 r. wyznaczony został OPS w Bielicach do organizacji pracy z rodziną.

 

Art. 10.2. W przypadku  gdy w wyznaczonym na podstawie ust. 1 podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej.

 

Art. 10.3 Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie :

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 • terapii i mediacji;
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 • organizowaniu dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

 

Art. 10.4 Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

 

Art. 11.1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

 

Art. 11.2. Po przeprowadzeniu wywiadu, o którym mowa w ust. 1, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.

 

Art. 11.3. Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 2, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny:

 • do kierownika ośrodka pomocy społecznej;
 • albo do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną;
 • albo  do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art.190.

 

 

Do zadań asystenta rodziny należy:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w  zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorów rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                                                                                                     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-07-2015 11:52:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-01-2019 17:13:49